Vedtægter for "Idrætsforeningen Posten"

Vedtægter for ”Idrætsforeningen Posten Aabenraa”   

                                                  § 1. Foreningens navn

Foreningens navn er ”Idrætsforeningen Posten Aabenraa”, til daglig også kaldet ”I.F. Posten Aabenraa”.

 

                                               § 2.  Formål

”Idrætsforeningen Posten Aabenraa” har til formål at fremme den aktive idrætsudøvelse blandt personalet og pensionerede medarbejdere ved Aabenraa Postkontor. Det er ligeledes formålet gennem mesterskaber og stævner at skabe samhørighed og kammeratskab blandt det ansatte personale.

                                               § 3.  Medlemskab

Som ordinært medlem kan optages enhver, der er beskæftiget i eller pensioneret fra PostNord Danmark samt evt. ægtefælle/samlever. 

Som medlem kan iøvrigt optages idrætsudøvere, som ikke er beskæftiget ved PostNord Danmark, med interesse for foreningens idrætsaktiviteter.

Der kan optages passive medlemmer med det formål at støtte foreningen under samme betingelser som ovenfor nævnt.

Udmeldelse skal ske skriftligt med 1 måneds varsel til kassereren.

                                               § 4.  Kontingent

Kontingentet udgør pr. måned:

Aktive medlemmer           20,00 kr.

Passive medlemmer          10,00 kr.

Herudover fastsætter bestyrelsen selv for 1 år ad gangen reglerne for egenbetaling til stævner.

 

                                               § 5.  Ledelse

Foreningens ledelse består af: en formand, en kasserer, en sekretær (hjemmesideansvarlig), to bestyrelsesmedlemmer og én suppleant.

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. Formanden og et bestyrelsesmedlem vælges på lige årstal.

Kassereren, sekretæren og et bestyrelsesmedlem vælges på ulige årstal.

Suppleanten er på valg hvert år.

Formand og kasserer tegner på vegne af foreningen.

 

                                               § 6.  Regnskab

Kassereren fører regnskab over foreningens indtægter og udgifter og afholder alle løbende faste samt øvrige mindre udgifter. Alle større udgifter skal vedtages af bestyrelsen.

Regnskabsåret løber fra 1. januar – 31. december.

Regnskabet skal foreligge til revision senest 14 dage før den årlige generalforsamling.

Revisionen foretages af 2 revisorer, der vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen (1 i lige og 1 i ulige år). Foreningen er registreret med CVR-nummer 41575824.

                                               § 7.  Julemærkemarchen                       

Idrætsforeningen forestår den lokale Julemærkemarch i Aabenraa by (startsted nr. 52). Aktiviteten afholdes hvert år den 1. søndag i december. Formålet med marchen er at samle midler ind til driften af julemærkehjemmene i Danmark samt fremme motion og socialt samvær blandt de fremmødte. Der er udelukkende frivillige hjælpere i.f.m. marchen, og der føres et særskilt regnskab for startstedet.  

Overskuddet går ubeskåret til Julemærkemarchen centralt.    

                                               § 8.  Privatlivspolitik       

Idrætsforeningen har udarbejdet en privatlivspolitik som beskriver, hvordan personoplysninger bliver behandlet på lovlig og gennemsigtig vis. Privatlivspolitikken fremgår af idrætsforeningens hjemmeside

www.if-posten-aabenraa.dk

 

 

                                               § 9.  Ophævelse af foreningen

I tilfælde af opløsning af foreningen træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelse af foreningens midler, som dog under alle omstændigheder skal anvendes til almennyttigt formål i Aabenraa kommune. Denne disposition afgøres ved simpelt stemmeflertal. 

 

                                               § 10.  Generalforsamling

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i januar/februar måned. Den indkaldes med mindst 14 dages varsel med følgende dagsorden: 1) Beretning over det forløbne år. 2) Forelæggelse af det reviderede regnskab  3) Indkomne forslag  4) Valg  5) Fastsættelse af kontingent og evt. vedtægtsændring.  6)Fastsættelse af tilskud for det kommende år  7) Evt.

Stemmeret har alle aktive medlemmer, som er fremmødt. Skriftlig afstemning kan forlanges.

Vedtægtsændringer sker med almindeligt stemmeflertal.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, eller når mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftlig forlanger det. Den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig. 

 

(Disse love er vedtaget på generalforsamlingen den 4. maj 2000). 

(Ændring til lovene er vedtaget på generalforsamlingen den 10. februar 2005)

(Ændring til lovene er vedtaget på generalforsamlingen den 8. februar 2012)

(Ændring til lovene er vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2016)

(Ændring til vedtægterne er vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling 1. oktober 2020

 

____________________________                                      _____________________________

Kjeld Knudsen ( formand)                                                  Kirsten A. Schmidt (kasserer)

Nyeste kommentarer

25.02 | 08:24

Hej Tage. Det starter kl 13.00. Hilsen Britta

25.02 | 08:01

Hej Britta ang. minigolf, det er den 29 Maj,,,,hvornår starter det mener ...

26.01 | 11:30

Hej Britta. Den løbende turnering i bowling er ophørt efter sidste spille...

16.02 | 18:00

Tillykke med den nye hjemmeside Aabenraa. Den er flot - så stor ro...